วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลคุณภาพ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 
พันธกิจ
๐ พัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ
๐ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
 
ปรัชญา
ยิ้มแย้มต้อนรับ   บริการประทับใจ  ห่วงใยสุขภาพ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

        เว็บทั่วโลก
        โรงพยาบาลร้องกวาง
โรงพยาบาลร้องกวาง
มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้

สถานะระบบเครือข่าย 
 
 
 
   
 
 
ค่านิยม MOPH
M : Mastery
เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality
เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People centered
ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
H : Humility
อ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
โหลดเอกสาร/รับและส่งรายงาน
111
111
111
 
 
ลิ้งเว็บบริการ
113
113
 
     
 
ข่าว โรงพยาบาลร้องกวาง
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่่ 4 (กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2563 )
   ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม และระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับล้างไตผู้ป่วยฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวาง(กลุ่มงานเภสัชกรรม) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป(คนสวน)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป(แม่ครัว)
   ร่าง ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม และระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับล้างไตผู้ป่วย
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป(คนสวน)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป(แม่ครัว)
   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564
   ประกาศผลสอบ ผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (คนสวน)
   ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป(แม่ครัว)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลร้องกวาง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมขนาด125ปอนด์
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง คนสวน (พนักงานจ้างทั่วไป)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
   ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม 125ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์
   ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (ม.ค.-มี.ค.63)
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.63)
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.63)
   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ2563
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเทพื้นโรงจอดรถพร้อมรางระบายน้ำ (บริเวณหน้าคลังยา,ระหว่างโรงอาหารกับอาคารซ่อมบำรุง,ข้างแฟลตพยาบาล) โรงพยาบาลร้องกวาง ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 รายการ
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม(เดือนมกราคม2563ถึงเดือนมีนาคม2563)
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทพื้นโรงจอดรถพร้อมรางระบายน้ำ(บริเวณหน้าคลังยา,ระหว่างโรงอาหารกับอาคารซ่อมบำรุง,ข้างแฟลตพยาบาล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียมและระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับล้างไตผู้ป่วย
   ประกาศผลการสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม และระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับล้างไตผู้ป่วย โรงพยาบาลร้องกวาง
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดทางเคมีคลีนิก ปี2563
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก โรงพยาบาลร้องกวาง
   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลร้องกวาง
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 4
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4
   ประกาศรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 1
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานบริหารทั่วไป เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 1
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานบริหารทั่วไป เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานบริหารทั่วไป เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผลสอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำภายนอกอาคาร
   ประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลร้องกวางฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
 
     
 
     
     
Ҥ - 2563 
พฤ
อา
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
กระทรวงสาธารณสุจ
เพจเพื่อนใจวัยรุ่นอำเภอร้องกวาง
HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
สนง.ประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
สนง.สร้างเสริมสุขภาพ สสส
สมาคมหมออนามัย
สภาการพยาบาล
ตรวจสอบสิทธิการจ่ายตรง
กรมสรรพากร
ศูยน์กลางการจัดการความรู้
สนง.สาธารณสุขจังหวัดแพร่
สนง.สาธารณสุขอำเภอร้องกวาง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
 กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7298 , 086-4204961 , 086-4204962 โทรสาร 0-5459-6487
Webmaster : ronghosp.pk@gmail.com
Powerd By FreeBSD