วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลคุณภาพ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 
พันธกิจ
๐ ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ
๐ ผลักดันให้เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ
๐ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๐ ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานและสร้างนวัตกรรม
๐ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการบริการสุขภาพ
 
ปรัชญา
ยิ้มแย้มต้อนรับ   บริการประทับใจ  ห่วงใยสุขภาพ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

        เว็บทั่วโลก
        โรงพยาบาลร้องกวาง
โรงพยาบาลร้องกวาง
มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้

สถานะระบบเครือข่าย 
Click ดูเพิ่มเติม
 
 
 
   
 
โหลดเอกสาร/รับและส่งรายงาน
111
111
111
 
 
ลิ้งเว็บบริการ
113
113
 
     
 
ข่าว โรงพยาบาลร้องกวาง
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4
   ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 4
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4
   ประกาศรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 1
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานบริหารทั่วไป เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 1
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานบริหารทั่วไป เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานบริหารทั่วไป เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผลสอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำภายนอกอาคาร
   ประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลร้องกวางฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดทางเคมีคลีนิก
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำภายนอกอาคาร(ห้องน้ำผู้ป่วย)ตามแบบเลขที่ สบส.๑-AR oo๑
   ประกาศผลสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   ประกาศผลสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดทางเคมีคลีนิค
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยารบาลร้องกวาง
   ประกาศผลสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผลสอบตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
   วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางของเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น
   วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางของเตียงตรวจโรคทั่วไป
   วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางของเตียงตรวจโรคทั่วไป
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจงานโลหิตวิทยาคลินิคและชุดตรวจงานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิค
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางของตู้ข้างเตียงแบบขอบหงาย 3 ด้านทำด้วยสแตนเลส
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นใช้ในราชการของโรงพยาบาลร้องกวาง
   รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   กรอบการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561
   ขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเวปไซต์ (ประกาศแนวทางปฏิบัติงานและแนวทางตรวจสอบบุคลากร)
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2561
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศแต่งจั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศการเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อและจัดจ้าง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล(งานจ่ายกลาง)
   ประกาศผลสอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล(งานจ่ายกลาง)
   ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล(งานจ่ายกลาง)
   ประกาศผลสอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล(งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน)
   ประกาศผลสอบตำแหน่งพนักงานบริการ(งานเภสัชกรรม)
   ประกาศผลสอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล(งานจ่ายกลาง)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล(งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง พนักงานบริการ (งานเภสัชกรรม)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล(งานจ่ายกลาง)
   ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำภายนอกอาคาร ตามแบบเลขที่ สบส.1-AR001
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะ
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้อเครื่อง x-ray ฟัน
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
   ประกาศผลสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำภายนอกอาคาร ตามแบบเลขที่ สบส.1-AR 001
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
   ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผลสอบตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
   ประกาศผลสอบตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ประกาศผลสอบตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานบริการขับรถยนต์
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำภายนอกคาร ตามแบบขที่ สบส.1AR 001
   ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
   ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำภายนอกอาคาร ตามแบบเลขที่ สบส.1-AR 001
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานภายนอกอาคาร รพ.สต.ปากห้วยอ้อย
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการรสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศ ผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถพยาบาล(รถตู้)
   ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง นวก.แพทย์แผนไทย
   ตารางแสดงวงเงินการจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก
   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฯ
   ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถพยาบาล(รถตู้)
   ประกาศผลการสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้กับผู้ป่วย
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วย ตามแบบเลขที่ 2731-30
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล 23 เม.ย. - 1 พ.ค.61
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วย
   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถพยาบาล(รถตู้)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100mA
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถพยาบาล(รถตู้)
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถพยาบาล(รถตู้)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 เควีเอ
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นทำแผลและรถเข็นแบบตะกร้า
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นทำแผล 2ลิ้นชัก สแตลเลส,รถฉุกเฉิน 4ลิ้นชัก สแตลเลส
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดมือหมุน 3 ฟังก์ชั่น
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงตรวจโรค ตัว ตอนเดียว
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงตรวจภายใน ตัว 3 ตอน ปรับได้
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก Digital+ที่วัดส่วนสูง
 
     
 
     
     
ѹҤ - 2562 
พฤ
อา
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
สนง.ประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
สนง.สร้างเสริมสุขภาพ สสส
สมาคมหมออนามัย
สภาการพยาบาล
ตรวจสอบสิทธิการจ่ายตรง
กรมสรรพากร
ศูยน์กลางการจัดการความรู้
สนง.สาธารณสุขจังหวัดแพร่
สนง.สาธารณสุขอำเภอร้องกวาง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
 กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7298 , 086-4204961 , 086-4204962 โทรสาร 0-5459-6487
Webmaster : ronghosp.rk@gmail.com
Powerd By FreeBSD