วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลคุณภาพ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 
พันธกิจ
๐ พัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ
๐ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
 
ปรัชญา
ยิ้มแย้มต้อนรับ   บริการประทับใจ  ห่วงใยสุขภาพ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

        เว็บทั่วโลก
        โรงพยาบาลร้องกวาง
โรงพยาบาลร้องกวาง
มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้

สถานะระบบเครือข่าย 
brochure นโยบายใหม่ในระบบหลักประกัน 2564
brochure บริการผู้ป่วยมะเร็ง 2564
brochure ป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย 2564
NHSO poster 2564
คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกัน 2564
 
 
 
 
   
 
 
ค่านิยม MOPH
M : Mastery
เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality
เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People centered
ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
H : Humility
อ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
โหลดเอกสาร/รับและส่งรายงาน
111
111
111
 
 
ลิ้งเว็บบริการ
113
113
 
     
 
ข่าว โรงพยาบาลร้องกวาง
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Roof) สำหรับใช้งานในโรงพยาบาลร้องกวาง ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลห้วยโรง (เปลี่ยนหลังคา) ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลห้วยแก๊ต ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาต่อเติมจุดจอดรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาต่อเติมทางเชื่อและจุดบริการคลินิกระบบทางเดินหายใจ จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โรงพยาบาลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
   ประกาศ รพ.ร้องกวาง กลุ่มงานทันตกรรม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค 2566)
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
   ประกาศ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการค้ดเลือก(รายไตรมาส2)2566 รพ.ร้องกวาง
   ประกาศ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส 2) ปีงบ2566 รพ.ร้องกวาง
   ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานเปล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบส้มภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบส้มภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานเปล
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื(e-bidding)
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศไตรมาศ 1-66
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2566
   ภาพถ่ายการประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต และล่วงละเมิดทางเพศ
   รายงานการประชุมเภสัชกรรมและการบำบัด
   บัญชียาโรงพยาบาลร้องกวางประจำปีงบประมาณ 2566
   ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ของโรงพยาบาลร้องกวาง
   ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์เละพยาบาล
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่อทงไตเทียม)
   ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
   ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศ รพ.ร้องกวาง งานการเงิน รายงานงบการเงินประจำปี 2565 โรงพยาบาลร้องกวาง
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ. 2566 (รถยนต์ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1300ซีซี (Eco Car) จำนวน 1 คัน)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศ รพ.ร้องกวาง กลุ่มงานทันตกรรม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค 2565)
   ประกาศ รพ.ร้องกวาง กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค 2565)
   ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานเปล
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์เละพยาบาล
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
   ประกาศรายชื่จผู้มีสิทธิ์สอบส้มภาษณ์ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธุ์สอบสมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงนช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศจังหวัดแพร่ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย ๖๕)
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (จำนวน 2 อัตรา)
   ประกาศจากกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส 4) ปีงบ2565
   ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวาง(กลุ่มงานทันตกรรม) เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2565)
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง)
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง)
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับระดับได้
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
   ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวาง(กลุ่มงานทันตกรรม) เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565)
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(แบบแบ่งรายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวาง(เภสัชกรรมและคุ้มครองผุ้บริโภค) เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565)
   ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป(คนสวน)
   ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป(คนสวน)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป(คนสวน)
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานเปล
   ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศจังหวัดแพร่ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddning)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานเปล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง ช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.65)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตดนมัติ ขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.65)
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (ขยายเวลารับสมัคร)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นใช้ในราชการ
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ)
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ)
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า)
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก)
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง พนักช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64 - ธ.ค.65)
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญ ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจําไตรมาสที่1 (ต.ค.64 - ธ.ค.65)
   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
   ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.64)
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64)
 
     
 
     
     
กระทรวงสาธารณสุจ
เพจเพื่อนใจวัยรุ่นอำเภอร้องกวาง
HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
สนง.ประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
สนง.สร้างเสริมสุขภาพ สสส
สมาคมหมออนามัย
สภาการพยาบาล
ตรวจสอบสิทธิการจ่ายตรง
กรมสรรพากร
ศูยน์กลางการจัดการความรู้
สนง.สาธารณสุขจังหวัดแพร่
สนง.สาธารณสุขอำเภอร้องกวาง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
 กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7298 , 086-4204961 , 086-4204962 โทรสาร 0-5459-6487
Webmaster : ronghosp.rk@gmail.com
Powerd By FreeBSD