วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลคุณภาพ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 
พันธกิจ
๐ พัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ
๐ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
 
ปรัชญา
ยิ้มแย้มต้อนรับ   บริการประทับใจ  ห่วงใยสุขภาพ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

        เว็บทั่วโลก
        โรงพยาบาลร้องกวาง
โรงพยาบาลร้องกวาง
มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้

สถานะระบบเครือข่าย 

brochure นโยบายใหม่ในระบบหลักประกัน 2564
brochure บริการผู้ป่วยมะเร็ง 2564
brochure ป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย 2564
NHSO poster 2564
คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกัน 2564
 
 
 
 
   
 
 
ค่านิยม MOPH
M : Mastery
เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality
เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People centered
ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
H : Humility
อ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
โหลดเอกสาร/รับและส่งรายงาน
111
111
111
 
 
ลิ้งเว็บบริการ
113
113
 
     
 
ข่าว โรงพยาบาลร้องกวาง
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง ช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเปล
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.65)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตดนมัติ ขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.65)
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (ขยายเวลารับสมัคร)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นใช้ในราชการ
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ)
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ)
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า)
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก)
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง พนักช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64 - ธ.ค.65)
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสําคัญ ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจําไตรมาสที่1 (ต.ค.64 - ธ.ค.65)
   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
   ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.64)
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64)
   ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
   ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B โรงพยาบาลร้องกวาง ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ(พนักงานขับรถ)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานบริการ(พนักงานขับรถ)
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ(พนักงานขับรถ)
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   ประกาศเผยแพร่แผนกาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งานปรับรุงระบบปรับอากาศและรพบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B ของโรงพยาบาลร้องกวาง
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 ปี (เม.ย. - มิ.ย. 64)
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)
   ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล(ชุดเหลือง)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล(ชุดเหลือง)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล(ชุดเหลือง)
   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ปี 2564
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 64)
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.64)
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID -19 ชนิดมีรับบระบบกรองอากาศ (สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ) ฯ จำนวน 5 รายการ
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย โรงพยาบาลร้องกวางฯ จำนวน 1เครื่อง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ราบการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตรฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวาง ประกาศรายชื่อ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (งานพัสดุ) (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563)
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวาง รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวาง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ2564
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่องผลประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1 ปี2564
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานเปล
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานเปล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานเปล
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม และระบบน้ำบริสุทธิ์ สำหรับล้างไตผู้ป่วย ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก โรงพยาบาลร้องกวางฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่่ 4 (กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2563 )
   ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม และระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับล้างไตผู้ป่วยฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวาง(กลุ่มงานเภสัชกรรม) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4
   ร่าง ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม และระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับล้างไตผู้ป่วย
 
     
 
     
     
Ҥ - 2565 
กระทรวงสาธารณสุจ
เพจเพื่อนใจวัยรุ่นอำเภอร้องกวาง
HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
สนง.ประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
สนง.สร้างเสริมสุขภาพ สสส
สมาคมหมออนามัย
สภาการพยาบาล
ตรวจสอบสิทธิการจ่ายตรง
กรมสรรพากร
ศูยน์กลางการจัดการความรู้
สนง.สาธารณสุขจังหวัดแพร่
สนง.สาธารณสุขอำเภอร้องกวาง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
 กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7298 , 086-4204961 , 086-4204962 โทรสาร 0-5459-6487
Webmaster : ronghosp.rk@gmail.com
Powerd By FreeBSD