วิสัยทัศน์
องค์กรคุณภาพ
ผู้รับบริการประทับใจ
ผู้ให้มีความสุข
 
พันธกิจ
ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
พัฒนางานคุณภาพ 4 มิติ แบบองค์รวม ทั้งเชิงรับและเชิงรุก ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
ให้บริการตามหลัก 3S (Smile, Smell, Smart)
ผู้ให้บริการมีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัยและสุขภาพจิตดีู้ี
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 
ปรัชญา
ยิ้มแย้มตอนรับ บริการประทับใจ ห่วงใยสุขภาพ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน


 โรงพยาบาลร้องกวาง
มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้


          
   

        เว็บทั่วโลก
        โรงพยาบาลร้องกวาง
          
 นายแพทย์รุ่งกิจ  ปินใจ
ผู้อำนวยการ
โทร. 054597298
        054597115
 
 กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7115  0-5459-7298 โทรสาร 0-5459-6487
Webmaster : ronghosp.rk@gmail.com
Powerd By FreeBSD