คุณอุราพร  สิงห์เห ตัวแทนของโรงพยาบาลร้องกวางได้รับรางวัล ผลงานวิชาการดีเด่น จากการ ประกวดผลงานวิชาการ เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลตนเอง ต่อการควบคุมระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  คลินิกเบาหวาน  โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่  ในงาน 90 ปีกระทรวงสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 

20-23 มีนาคม 2552 ณ. อิมแพค   เมืองทองธานี  จังหวัด  นนทบุร