โรงพยาบาลร้องกวาง
มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบ E-office


 
ขอใช้เงินสวัสดิการโรงพยาบาลร้องกวาง ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุ
ขอใช้ห้องประชุม ใบสั่งจ่ายยาเสพย์ติดให้โทษ
ขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลคืน ใบสัญญายืมเงิน
ขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม ใบสำคัญรับเงิน
ขอส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ใบสำคัญรับเงิน ส่งเสริม
ขออนุมัติเบิกเงิน ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง
ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน ส่งตรวจนารี
คำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น สัญญาการยืมเงิน
ตารางเวร หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
แบบ 7100 หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินบำรุงการศึกษา
แบบ 7100 หนังสือรับรองการรักษาทางทันตกรรม
แบบ 7102 หนังสือรับรองเจ้าหน้าที่
แบบ 7121 หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบ 7210 ใบสัญญายืมเงินบำรุงโรงพยาบาล
แบบกรอกใบส่งตรวจทางเซลล์วิทยา แบบฟอร์มขอข้อมูล/รายงาน(งานแผนงาน/เวชสถิติ)
แบบขอพิมพ์งานเอกสาร แบบสอบสวนโรค DHF
แบบขอสนับสนุนงานปฏิคม ใบรายงานความเสี่ยง
แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด ใบขออนุญาตขอใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
แบบตอบกลับข้อร้องเรียนและใบรายงานความเสี่ยง ใบส่งซ่อมบำรุงพัสดุ
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
แบบใบลาพักผ่อน  
แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงพัสดุ  
แบบส่งแฟกซ์  
ใบขอย้าย  
ใบขอย้ายภายในจังหวัด  
ใบรับรองการเจ็บป่วย 1  
ใบรับรองการเจ็บป่วย  
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
   
 
  กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7115  0-5459-7298 โทรสาร 0-5459-6487
Webmaster : kritboon@ronghosp.org , weerachaijit@hotmail.com
Powerd By FreeBSD