โรงพยาบาลร้องกวาง
มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้


 

ไฟล์ที่ใช้ในการสุขศึกษา และประชาสัมพันธ์

 
พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
พรบ.ควบคุมการบริโภคแอกกอฮอล์ พ.ศ.2551
ความรู้เรื่องมะเร็งปอด
- VDO - Part1 - Part2 - Part3 - Part4 (โหลดทั้งหมด 4 Part แล้วทำการแตกไฟล์)  
- สปอต_1 - สปอต_2 - สปอต_3 - สปอต_4 - สปอต_5  
- สปอต_6 - สปอต_7 - สปอต_8 - สปอต_9 - สปอต_10 
- สปอต_11 - สปอต_12 - สปอต_13 - สปอต_14 
- สปอต_15 - สปอต_16 - สปอต_17 - สปอต_18  
- สปอต_19 - สปอต_20 
งานประชุมวิชาการเนื่องในวันไตโลก
เอกสารเรื่องโรคกระดูกหลังและคอเสื่อม
     - CKD classification & Concept of care - นพ.เดชา คอยแก่น  
     - Closing Remarks - ผศ.นพ.ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ 
     - Epidemiology & CKD problem in Thailand  
     - How kidney is vulnerable to injury  
     - Indicators of CKD Hematuria & Protienuria  
     - Mechanisms of progressive renal fibrosis in CKD  
     - Nursing roles on CKD clinic  
     - Prevention of CKD in patienfs with renal stone disease  
     - Prevention of CKD in patients with Glomerular disease  
     - Prevention of CKD in patients with Hypertension  
     - Prevention of CKD in patients with renal stone disease  
     - RAS blockage to prevent renal deterioration in practice  
     - Workshops on dietary management for CKD  
การประชุมวิชาการพัฒนาจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข 2550 ครั้งที่ 2
 
     - เรื่อง คุณธรรมนำการพัฒนาสาธารณสุขไทย  
     - เรื่อง พระภิกษุเยี่ยมไข้ให้ธรรมะ  
     - เรื่อง การพัฒนาคคุณธรรมและจริยธรรม  
     - เรื่อง คุณธรรมนำการพัฒนาสาธารณสุขไทย  
     - เรื่อง พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากร  
     - เรื่อง การพัฒนาติดดี ทำดี  
     - เรื่อง ธนาคารความดีจิตรอาสา  
     - เรื่อง การส่งเสริมศาสนกิจและจริยธรรม  
     - เรื่อง แก่นธรรม  
     - เรื่อง ทำอย่างไรเมื่อใจท้อ  
     - เรื่อง กองทุนสัจจะออมทรัพย์  
     - เรื่อง จริยธรรมกับการส่งเสริมสุขภาพในมิติใหม่  
ไฟล์สัมมนาส่งกาน  
 

 

 

  กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7115  0-5459-7298 โทรสาร 0-5459-6487
Webmaster : ronghosp.rk@gmail.com
Powerd By FreeBSD