โรงพยาบาลร้องกวาง
มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้โทร. 054-597298 054-597115
โทรสาร 054-596487


เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาล
101 =
ประชาสัมพันธ์ 1
119 =
Xray
137 =
ซ่อมบำรุง
102 =
ประชาสัมพันธ์ 2
120 =
ทันตกรรม
138 =
ตู้ยาม
103 =
ประชาสัมพันธ์ 3
121 =
หัวหน้าทันตกรรม
 
104 =
ศูนย์เปล
122 =
องค์กรแพทย์
140 =
หน่วยจ่ายกลาง
105 =
ยานยนต์
123 =
ห้องผ่าตัด
141 =
แพทย์แผนไทย
106 =
ห้องฉุกเฉิน
124 =
ห้องกลุ่มการพยาบาล
142 =
โรงอาหาร
107 =
ห้องผู้อำนวยการ
125 =
ห้องคลอด
143 =
คลังยาล่าง
108 =
หัวหน้าบริหาร
126 =
ห้องคุณภาพ
144 =
คลังพัสดุ
109 =
ชันสูตร
127 =
ห้องประชุมพลอย
145 =
ห้องให้คำปรึกษา
110 =
ประกันสุขภาพ
128 =
ห้องประชุมสายนที
146 =
บ้านพักแพทย์ 1
111 =
ผู้ป่วยนอก ตึก 1
129 =
ห้องธุรการ
147 =
บ้านพักแพทย์ 2
112 =
ผู้ป่วยนอก ตึก 2
130 =
ห้องการเงิน
148 =
บ้านพักแพทย์ 3
113 =
จ่ายยานอก
131 =
ห้องเวชระเบียน
149 =
บ้านพักยานยนต์
114 =
จ่ายยาใน
132 =
ห้องแผนงาน
150 =
บ้านพักเรือนไม้ 1
115 =
หัวหน้าเภสัชกรรม
133 =
ห้องกลุ่มเวชปฏิบัติ
151 =
บ้านพักเรือนไม้ 2
116 =
พักแพทย์ ตึก 1
134 =
ตึกผู้ป่วยใน 1
152 =
แฟลตพยาบาล ชั้น 1
117 =
PCU ร้องเข็ม
135 =
ตึกผู้ป่วยใน 2
153 =
แฟลตพยาบาล ชั้น 2
118 =
ศูนย์ข้อมูล
136 =
บำบัดน้ำเสีย
154 =
แฟลตพยาบาล ชั้น 3
 

 

 

  กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7115  0-5459-7298 โทรสาร 0-5459-6487
Webmaster : ronghosp.rk@gmail.com
Powerd By FreeBSD