วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลคุณภาพ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 
พันธกิจ
๐ ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ
๐ ผลักดันให้เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ
๐ พัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งผู้ปฏิบัติและทุกกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
๐ พัฒนาระบบบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๐ ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานและสร้างนวัตกรรม
๐ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาลให้เอื้อต่อการบริการสุขภาพ
 
ปรัชญา
ยิ้มแย้มต้อนรับ   บริการประทับใจ  ห่วงใยสุขภาพ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

        เว็บทั่วโลก
        โรงพยาบาลร้องกวาง
โรงพยาบาลร้องกวาง
มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้

สถานะระบบเครือข่าย 
 
 
 
   
โหลดเอกสาร/รับและส่งรายงาน
111
111
 
 
ลิ้งเว็บบริการ
113
113
 
     
 
ข่าว โรงพยาบาลร้องกวาง
   แผนการจัดซื้อวัสดุในคลัง งานพัสดุปีงบประมาณ 2562
   ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)
   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561
   ขออนุญาตนำข้อมูลขึ้นเวปไซต์ (ประกาศแนวทางปฏิบัติงานและแนวทางตรวจสอบบุคลากร)
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2561
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศแต่งจั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศการเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อและจัดจ้าง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล(งานจ่ายกลาง)
   ประกาศผลสอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล(งานจ่ายกลาง)
   ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล(งานจ่ายกลาง)
   ประกาศผลสอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล(งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน)
   ประกาศผลสอบตำแหน่งพนักงานบริการ(งานเภสัชกรรม)
   ประกาศผลสอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล(งานจ่ายกลาง)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล(งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง พนักงานบริการ (งานเภสัชกรรม)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล(งานจ่ายกลาง)
   ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำภายนอกอาคาร ตามแบบเลขที่ สบส.1-AR001
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะ
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้อเครื่อง x-ray ฟัน
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
   ประกาศผลสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำภายนอกอาคาร ตามแบบเลขที่ สบส.1-AR 001
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
   ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   สรุปมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
   สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
   แผนจ้างตรวจ out lab
   สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุเภสัชกรรม
   สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุการแพทย์
   สรุปแผนการจัดซื้อยา ปี2562
   แผนจัดชื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาประเภทวัสดุทันตกรรม
   ขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างบนเว็ปไซด์
   ประกาศผลสอบตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
   ประกาศผลสอบตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ประกาศผลสอบตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานบริการขับรถยนต์
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำภายนอกคาร ตามแบบขที่ สบส.1AR 001
   ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
   ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำภายนอกอาคาร ตามแบบเลขที่ สบส.1-AR 001
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานภายนอกอาคาร รพ.สต.ปากห้วยอ้อย
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการรสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศ ผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถพยาบาล(รถตู้)
   ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง นวก.แพทย์แผนไทย
   ตารางแสดงวงเงินการจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก
   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฯ
   ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถพยาบาล(รถตู้)
   ประกาศผลการสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้กับผู้ป่วย
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วย ตามแบบเลขที่ 2731-30
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล 23 เม.ย. - 1 พ.ค.61
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วย
   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถพยาบาล(รถตู้)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100mA
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถพยาบาล(รถตู้)
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถพยาบาล(รถตู้)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 เควีเอ
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นทำแผลและรถเข็นแบบตะกร้า
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นทำแผล 2ลิ้นชัก สแตลเลส,รถฉุกเฉิน 4ลิ้นชัก สแตลเลส
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดมือหมุน 3 ฟังก์ชั่น
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงตรวจโรค ตัว ตอนเดียว
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงตรวจภายใน ตัว 3 ตอน ปรับได้
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก Digital+ที่วัดส่วนสูง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลาย
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขูดหินปูน
   ประกวดราคาจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ
   ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA
   ยกเลิก ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
   ตารางแสดงวงเงิน จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า
   ตารางแสดงวงเงินงานจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำอาคารผู้ป่วยนอก
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED)
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 3 สาย
   ตารางแสดงวงเงินและแบบอาคาร งานถมดินปรับพื้นและทำโรงตากผ้าหลังคาเหล็กรีดลอน
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริต
   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้อเตียงผู้ป่วยสามไกพร้อมเบาะเสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียง และถาดคร่อมเตียง
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากห้วยอ้อย
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องจ่ายกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยางตาล
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องจ่ายกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำลบลแม่ยางตาล
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำลบลปากห้วยอ้อย
   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)โรงพยาบาลร้องกวาง ปีงบประมาณ 2561(ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560)
   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลร้องกวาง ปีงบประมาณ 2560
   ประกาศแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณวนการจัดซื้อจัดจ้างทำรางระบายน้ำฝน
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-ยูนิตทำฟัน
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เครื่องขูดหินปูน
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ LDL-cholesteral โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีต
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ Ceftiaxone inj.,Seretide accuhaler โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ Strip เบาหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องปรปับอากาศชนิดแขวน ขนาด 26614 BTU 2 เครื่อง
   เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลร้องกวาง ประจำปี 2561
   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า
   ประกาศการจัดสรรงบลงทุนและแผนงลงทุน ปี 2561
   ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ 2560
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ที่นั่ง VIP 2ชั้น
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วย
   เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลร้องกวาง ประจำปี 2560
   โรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง
   รายการยาที่มีเสียงพ้องมองคล้าย ( Look Alike - Sound Alike )
   โรงพยาบาลร้องกวางได้รับรางวัลประกวดผลงานวิชาการ
   วีดีโอ การทำน้ำหมักชีวภาพ (งานENV)
 
     
 
     
     
กันยายน - 2561 
พฤ
อา
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
สนง.ประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
สนง.สร้างเสริมสุขภาพ สสส
สมาคมหมออนามัย
สภาการพยาบาล
ตรวจสอบสิทธิการจ่ายตรง
กรมสรรพากร
ศูยน์กลางการจัดการความรู้
สนง.สาธารณสุขจังหวัดแพร่
สนง.สาธารณสุขอำเภอร้องกวาง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
 กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7298 , 086-4204961 , 086-4204962 โทรสาร 0-5459-6487
Webmaster : kritboon@ronghosp.org , weerachaijit@hotmail.com
Powerd By FreeBSD