Download

 1. มาตรฐาน HA เพื่อการธำรงบันไดขั้นที่ 2

รายการ

สถานะ

วันที่UPDATE

มาตรฐาน HA เพื่อการธำรงบันไดขั้นที่ 2

Download

19/06/2555

 

 

 

 

 

2. มาตรฐาน HA เพื่อรับการ Acredit


รายการ

สถานะ

วันที่UPDATE

Clinical Tracer Highlight

Download

19/06/2555

hospital profile2011

Download

19/06/2555

New Form Unit Profile/Service Profile

Download

19/06/2555

รายงานการประเมินตนเอง SA2011

Download

19/06/2555

ตัวอย่างการเขียนClinical Tracer Highlight

Download

19/06/2555

ตัวอย่างการเขียนสรุปผลการดำเนินการ

Download

19/06/2555

 

 

 

 3. มาตรฐานการขึ้นทะเบียน สปสช.

รายการ

สถานะ

วันที่UPDATE

แบบประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการรับส่งต่อ2555

Download

19/06/2555

แบบประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการประจำ

Download

19/06/2555

 

 

 

 

การจัดการความรู้

 

 

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลร้องกวาง

 

ชื่อเรื่อง

สถานะ

วันที่โพส

การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลร้องกวาง วันที่ 27-28 ก.ย. 54

Download

21/06/55

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานประจำ

วันที่ 7-9 ก.พ. 2555

Download

13/06/55