ผลงานที่ได้รับรางวัล

ผลงานวิชาการโรงพยาบาลร้องกวางที่ได้รับรางวัล


 

รายการ

สถานะ

วันที่โพส

ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อประสิทธิภาพการทำงานของไต  ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4(รางวัลรองชนะเลิศ R2R ภาคเหนือ สาขาการแพทย์ และพยาบาล ปี 2558)

Download

24 ก.พ. 2559

ผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเองและความเข้มข้นของเลือดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางโรงพยาบาลร้องกวาง(รางวัล R2R ดีเด่น ภาคเหนือ สาขาการแพทย์ และพยาบาล ปี 2558)

Download

24 ก.พ. 2559

การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียโดยการประยุกต์ใช้เครื่องตัดหญ้า โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่

(รางวัลรองชนะเลิศ R2R ภาคเหนือ ประเภท โปสเตอร์  ปี 2558)

Download

24 ก.พ. 2559