คู่มือบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงคืออะไร
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะประสบกับความเสียหายหรือสิ่งไม่พึงประสงค์

ความเสี่ยงมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
    1 ความเสี่ยงทั่วไป
    2.ความเสี่ยงทางคลินิก
       -ความเสี่ยงทางด้านคลินิกทั่วไป
       -ความเสี่ยงทางด้านคลินิกเฉพาะโรค/สาขา
       -ความคลาดเคลื่อนทางยา

การบริหารความเสี่ยง  คือ  การบริหารจัดการเพื่อคุ้มครองทรัพยากรขององค์กร

 

คู่มือบริหารความเสี่ยง จัดทำโดยศูนย์งานยุทธศาสตร์ และคุณภาพ

 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/56591