โครงการจัดการความรู้

  
 

โครงการ จัดการความรู้โรงพยาบาลร้องกวาง ที่ผ่านมาได้จัดโครงการขึ้น 5 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 -2558 ซึ่งมีทีมพัฒนาคุณภาพบุคคลากรร่วมกับศูนย์งานยุทธศาสตร์ และคุณภาพเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีเป้าหมายคือ การส่งเสริม และกระตุ้นให้บุคคลากรมีการพัฒนาคุณภาพงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับวิชาชีพอื่นๆ ให้แต่ละหน่วยงานภายในโรงพยาบาลทำให้บุคคลากรในโรงพยาบาลเกิดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และเกิดแนวทางในการพัฒนาองค์กร/หน่วยงานต่างๆ นำไปสู่คุณภาพบริการที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยสำหรับผู้รับบริการ

 

               จากกิจจกรรมดังกล่าว ศูนย์งานยุทธศาสตร์ และคุณภาพ จึงได้รวมรวบเนื้อหาในเรื่องของกระบวนการจัดกิจกรรมผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรม และนำมาเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล และผู้สนใจที่จะศึกษาผ่านทางเว็บไซด์ โดยมีการสรุปภาพรวมในแต่ละปีงบประมาณ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปศึกษาต่อได้ ดังนี้

 

 
รายการ
สถานะ
วันที่โพส
สรุปผลกิจกรรมการจัดการความรู้ ปี 2554
Download
13 มิ.ย. 2555
สรุปผลกิจกรรมการจัดการความรู้ ปี 2555
Download
13 มิ.ย. 2555
สรุปผลกิจกรรมการจัดการความรู้ ปี 2556
Download
2 ม.ค. 2556
สรุปผลกิจกรรมการจัดการความรู้ ปี 2557
Download
21 ก.ค. 2557
สรุปผลกิจกรรมการจัดการความรู้ ปี 2558
Download
5 ต.ค. 2558

 

 

โรงพยาบาลร้องกวางมีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าอบรม/ประชุมตามความต้องการของบุคลากร และตามความจำเป็นของหน่วยงาน เพื่อนำองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงาน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล และผู้สนใจที่จะศึกษาผ่านทางเว็บไซด์

โดยมีการสรุปรวบรวมไว้ ดังนี้

รายการ
สถานะ
วันที่โพส
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก 
เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics I ครั้งที่ 3/2556
Download
6 พ.ค. พ.ศ.2557
สรุปผลการประชุมวิชาการทันตแพทย์สมาคม
ประจำปี 2555 ครั้งที่2วันที่ 21-23 พ.ย. พ.ศ. 2555
Download
13 มิ.ย. 2555
สรุปผลการประชุมวิชาการ เรื่อง การอบรมหลักสูตร
การบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทางสาขาจิตเวช 
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จ. เชียงใหม่
Download
2 ม.ค. 2557