เรื่องเล่าคุณภาพโรงพยาบาลร้องกวาง

เรื่องเล่าคุณภาพ โรงพยาบาลร้องกวาง

 กิจกรรมการจัดการความรู้ภายในโรงพยาบาลก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะของบุคลากรในโรงพยาบาลและการพัฒนาระบบการทำงานของแต่ละหน่วยงาน อย่างมากมาย งานยุทธศาสตร์ และคุณภาพจึงได้รวบรวม และจัดทำรายงานในรูปแบบelectronic file เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจศึกษา และนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

 

ชื่อเรื่อง

สถานะ

วันที่โพส

นวัตกรรม และเรื่องเล่า ปี 2553

Download

13/06/55

นวัตกรรม และเรื่องเล่า ปี 2554

Download

13/06/55

นวัตกรรม และเรื่องเล่า ปี 2555

Download

13/06/55

นวัตกรรม และเรื่องเล่า ปี 2556

Download

17/10/2556

นวัตกรรม และเรื่องเล่า ปี 2557

Download

22/07/2557

นวัตกรรม และเรื่องเล่า ปี 2558

Download

5/10/2558